SVK CZE
Úvod → Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Prodejce

 

Jaroslav Kopecký
Žižkova 1691
58301 Chotěboř
Česká Republika

IČO: 63563142       DIČ:
CZ7511202985

E-mail:
diesel@opravy-navesu.cz
Tel.: +420 602 628 110
dále jen „prodejce“.

  

Všeobecné podmínky

 

Internetový obchod - za internetový obchod se považuje internetový e-shop nacházející se na webové adrese - doméně: http://www.boschdieselservis.cz/eshop/

 

Práva a povinnosti zakotvené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí smlouvy mezi prodejcem a zákazníkem a platí pro nákup v internetovém obchodě. Obsah smlouvy tvoří tedy tyto VOP, platné ceníky, tabulka tarifů dopravy a další dokumenty, na které tyto VOP nebo smlouva odkazují. Prodejce si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění zákazníků s tím, že aktuální znění bude vždy k dispozici na stránkách internetového obchodu a k nahlížení na provozovně prodejce. Součástí těchto VOP je Reklamační řád.

 

I. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

 

1. Před odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu zákazník potvrzuje seznámení s těmito VOP, svůj souhlas s nimi a dále závaznost objednávky. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Odesláním elektronické objednávky zákazník dále přijímá platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného a dobírky uvedenou na stránkách internetového obchodu.

 

2. Prodejce si vyhrazuje právo telefonicky zákazníka kontaktovat pro ověření platnosti objednávky nebo její upřesnění.

 

3. O přijetí objednávky bude zákazník informován potvrzovacím e-mailem, který bude zaslán na e-mail uvedený zákazníkem v objednávce. V případě, že by zákazník potvrzovací e-mail neobdržel, je oprávněn prodejce kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

 

4. Pokud nebude možné dodržet uvedený dodací termín, je prodejce oprávněn dodat zboží v náhradní lhůtě a bude o této skutečnosti informovat zákazníka prostřednictvím elektronické pošty na e-mail uvedený v objednávce nebo telefonicky. Dostupnost „Skladem“, uvedená u položek v internetovém obchodě, má pouze informativní charakter, protože stav zboží se může během dne měnit.

 

5. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodejce oznámí zákazníkovi akceptaci objednávky nebo její části. Akceptací objednávky není automaticky generovaná elektronická zpráva o přijetí objednávky do systému prodejce, ale následné elektronicky zaslané potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky se může vztahovat pouze na část objednaného zboží, nebo může obsahovat změny v objednávce, které vyplynuly z dodatečných požadavků zákazníka.

 

6. Prodejce si v následujících případech vyhrazuje právo zrušit objednávku, respektive odstoupit od smlouvy:

 

 • objednávku se nepodařilo telefonicky ověřit do 3 dnů od jejího vložení,

 • zásadně se změnila cena zboží v objednávce.

 

Prodejce je oprávněn objednávku zrušit také pouze částečně. O zrušení objednávky (nebo její části) bude prodejce zákazníka informovat e-mailem. V případě úhrady zboží předem, bude celková zaplacená částka vrácena zákazníkovi do 5 pracovních dnů od zrušení objednávky. V případě nedostupnosti pouze některého z objednaného zboží z objednávky, prodejce zašle zákazníkovi zboží dostupné. V případě platby předem bude rozdíl v zaplacené ceně a skutečné ceně vrácen zákazníkovi do 5 pracovních dnů od částečného zrušení objednávky.

 

7. Zákazník může objednávku zrušit ještě před její expedicí, a to buď e-mailem anebo telefonicky.

 

8. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na zákazníka jeho převzetím. Podmínkou dodání je zaplacení kupní ceny.

 

9. Přehled možných způsobů plateb a odběru zboží objednané v internetovém obchodě:

 

 • bankovní převod - platba předem + dodávka přepravní službou,

 • dobírka + dodávka přepravní službou

 

Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní služby nebo je možno vyzvednout si jej osobně v provozovně prodejce. Ceník přepravy je uveden na webové adrese – doméně http://www.boschdieselservis.cz/eshop/ v sekci o dopravě. Konkrétní cena bude zákazníkovi oznámena e-mailem nebo telefonicky, na základě detailů konkrétní zásilky. Zákazník má právo bezplatně zrušit objednávku, v případě že s cenou dopravného nesouhlasí. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list. Při převzetí zboží od přepravní služby je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že je obal poškozen, musí zákazník tuto informaci zaznamenat do předávacího protokolu přepravní služby. Podepsáním přepravního listu (nebo jiného obdobného dokladu) přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené.

 

Zákazník se zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za objednané zboží stanovenou kupní cenu.

 

10. Termín dodání je uveden u konkrétního zboží a je závislý na druhu objednaného zboží. Veškeré zboží které je skladem je expedováno obvykle do 2 pracovních dní po obdržení objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídané události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně vyrozuměn e-mailem či telefonicky. Prodejce může v případě potřeby pro účely logistické optimalizace rozdělit jednu objednávku do více dílčích plnění.

 

11. V případě, že si zákazník objedná nevhodně, je možné nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě vyměnit. Zboží je nezbytné zaslat doporučeným pojištěným balíkem na adresu provozovny prodejce včetně daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem bude zasláno zboží nové v požadovaném provedení. Náklady spojené s výměnou zboží hradí zákazník.

 

II. Ochrana osobních údajů

 

Vyplněním internetového objednávkového formuláře dává zákazník souhlas ke shromažďování, zpracovávání a archivování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Svůj souhlas může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na diesel@opravy-navesu.cznebo tuto skutečnost oznámí prodejci telefonicky. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány dalším stranám, vyjma nutných údajů pro společnosti zajišťující doručení a platební styk.

 

III. Možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

 

1. V souladu s ustanovení § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má zákazník - spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. V takovém případě zákazník zašle zboží na adresu prodejce společně s prohlášením o odstoupení zákazníka – kupujícího od smlouvy. Určující je datum odeslání zboží.

 

2. Vrácené zboží však musí splňovat následující podmínky:

 

 • nesmí být použité,

 • musí být nepoškozené,

 • musí být kompletní a v původním obalu,

 • s dokladem o koupi (faktura, prodejka).

 

Zákazník je povinen zasílat zboží prodejci doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku s tím, že prodejce si vyhrazuje právo takovouto zásilku nepřevzít.

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek prodejce vrátí zákazníkovi zaplacené peníze, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodejci. Peníze za přepravné a balné se nevracejí. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodejce odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady zákazníka zpět.

 

IV. Odpovědnost za vady, záruka, reklamační řád

 

1. Odpovědnost za vady: zákazník je povinen zboží dodané prodejcem po převzetí prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je zákazník povinen prodejce neprodleně o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží. Pokud jde o vady, které mělo zboží již v okamžiku převzetí, ztrácí kupující právo uplatnit tyto vady, pokud je prodávajícímu bez zbytečného odkladu nevytkne.

 

2. Záruka: za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou až po převzetí věci, prodávající odpovídá v záruční době, která činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci, na poškození způsobené nesprávným používáním či neodbornou instalací věci, nebo nedodržením pokynů stanovených prodejcem zboží jako například správné skladování.

 

3. Prodejce se zavazuje vyřídit reklamaci zákazníka co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího uplatnění.

 

4. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

 

5. Uplatnění práva z odpovědnosti za vady:

 

 • Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno u prodejce.

 • Právo z odpovědnosti za vady u věcí, u kterých platí záruční doba, musí zákazník uplatnit v záruční době, jinak toto právo zaniká.

 • Zboží určené k reklamaci je zákazník povinen zaslat spolu s dokladem o koupi na adresu prodejce uvedenou shora jako doporučený pojištěný balík.

 • Oznámení o vadách zboží je zákazník povinen zaslat e-mailem na níže uvedený kontakt, pokud nepodává reklamaci osobně v provozovně prodejce. Prodejce následně e-mailem informuje zákazníka o obdržení reklamace.

 

Vady dodaného zboží může zákazník uplatňovat na níže uvedených kontaktech:

 

 • e-mail: diesel@opravy-navesu.cz

 • telefon: +420 602 628 110

 • případně písemně na shora uvedené adrese provozovny.

 

Oznámení o vadách zboží musí obsahovat:

 

 • jméno a příjmení zákazníka

 • adresu zákazníka

 • telefon

 • e-mailovou adresu

 • datum nákupu zboží

 • podrobný popis vady dodaného zboží, případně popis, jak vada vznikla

 • kopii dokladu o koupi.

 

6. Úhrada nákladů při reklamaci:

 

V případě, že se zákazník rozhodne zboží reklamovat, hradí veškeré náklady spojené s dodáním reklamovaného zboží prodejci. Náklady spojené se zasláním opraveného nebo vyměněného zboží na základě oprávněné reklamace hradí prodejce. V případě neoprávněné reklamace je zákazník povinen uhradit prodejci veškeré náklady na dopravu neoprávněně reklamovaného zboží ve výši dle tabulky tarifů dopravy.

 

Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) nejsou zákazníci oprávněni posílat tzv. na dobírku! Prodejce si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku.

 

7. Prodejce je povinen přijmout reklamaci rovněž v provozovně na výše uvedené adrese a vydat zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodejce, v den odeslání elektronické objednávky zákazníkem.

 

2. Do platných VOP lze nahlížet v provozovně prodejce. Platné VOP jsou dále zveřejněny na internetových stránkách http://www.boschdieselservis.cz/eshop/.

 

3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2013.

  

V Chotěboři, dne 30.4.2013 Jaroslav Kopecký, jednatel společnosti.

 

 

 

© 2018 Bosch diesel servis Chotěboř administrace